Դիմում


Յարգելի գրողներ, գծագրողներ, գրելու եւ գծագրելու թեկնածուներ, հաճեցէք նկատի առնել հետեւեալները՝ նախքան ձեր հեղինակութիւնը «Հիփփօ» ուղարկելը։
  • Ձեր հեղինակութիւնը, իր նիւթով, ոճով եւ կառուցուածքով պէտք է ըլլայ գրական երկ մը։ Ուսուցողական, մանուկին վերէննայող, կրթական նպատակներով գրութիւնները «Հիփփօ»ի հրատարակութեան ուղիին յարմար չըլլալուն՝ գնահատումի պիտի չենթարկուին։
  • Ձեր հեղինակութիւնը աւարտուն պէտք է ըլլայ։ Այն գործերը, որոնց մէկ մասը միայն ուղարկուած է կամ անոնք, որոնք տակաւին մտայղացումի հանգրուանին են՝ նկատի չեն առնուիր։
  • Ձեր դիմումը հաճեցէք կատարել dosya@hippokitap.com հասցէին։ Նկատի պիտի չառնուին այն դիմումները, որոնք կը կատարուին հրատարակչատան ընկերային ցանցերուն, աշխատակիցներու ի-մակներուն կամ ընկերային ցանցերու հասցէներուն։
  • Հաճեցէք ձեր հեղինակութեան կցել ձեր հակիրճ մէկ ինքնակենսագրականը, որուն կցուած ըլլայ ձեր անունը, ազգանունը, ի-մակի հասցէն եւ հեռաձայնի թիւը։ Ձեր հեղինակութեան A4-ի չափերը չգերազանցող մէկ ամփոփումը կարելի է կցել ի-մակին։
  • Ձեր հեղինակութեան՝ խմբագրակազմին կողմէ արժեւորումի ժամկէտը երկուամիս է, որմէ ետք ձեզի պիտի տրուի դրական կամ բացասական պատասխանմը։ Արժեւորումի արդիւնքը պիտի ուղարկուի ձեր ի-մակի հասցէին։
Արկղ

No products in the cart.