Յարգելիգրողներ, գծագրողներ, գրելուեւգծագրելութեկնածուներ, հաճեցէքնկատիառնելհետեւեալները՝ նախքանձերհեղինակութիւնը «Հիփփօ» ուղարկելը։

•Ձերհեղինակութիւնը, իրնիւթով, ոճովեւկառուցուածքովպէտք է ըլլայգրականերկմը։ Ուսուցողական, մանուկինվերէննայող, կրթականնպատակներովգրութիւնները «Հիփփօ»ի հրատարակութեանուղիինյարմարչըլլալուն՝ գնահատումիպիտիչենթարկուին։
•Ձերհեղինակութիւնըաւարտունպէտք է ըլլայ։ Այնգործերը, որոնցմէկմասըմիայնուղարկուած է կամանոնք, որոնքտակաւինմտայղացումիհանգրուանինեն՝ նկատիչենառնուիր։
•Ձերդիմումըհաճեցէքկատարել dosya@hippokitap.com հասցէին։ Նկատիպիտիչառնուինայնդիմումները, որոնքկըկատարուինհրատարակչատանընկերայինցանցերուն, աշխատակիցներու ի-մակներունկամընկերայինցանցերուհասցէներուն։
•Հաճեցէքձերհեղինակութեանկցելձերհակիրճմէկինքնակենսագրականը, որունկցուածըլլայձերանունը, ազգանունը, ի-մակիհասցէնեւհեռաձայնիթիւը։Ձերհեղինակութեան A4-ի չափերըչգերազանցողմէկամփոփումըկարելի է կցել ի-մակին։
•Ձերհեղինակութեան՝ խմբագրակազմինկողմէարժեւորումիժամկէտըերկուամիս է, որմէետքձեզիպիտիտրուիդրականկամբացասականպատասխանմը։ Արժեւորումիարդիւնքըպիտիուղարկուիձեր ի-մակիհասցէին։

Պատգամ ուղարկել

Ձեր հարցումները, տեսակէտներն ու առաջարկները կրնաք մեզի ուղարկել պատգամով մը։